NDSM-straat 81 Amsterdam

020-6471990
info@deltam.nl
Verkocht

NDSM-straat 81 Amsterdam

Omschrijving

Fantastisch gelegen en uiterst comfortabel nieuwbouwappartement van ca. 70 m2 met 2 balkons in Amsterdam Noord op EEUWIGDUREND afgekochte erfpacht!

Heb je altijd al in een nieuwbouwcomplex willen wonen, maar niet lang willen wachten op de oplevering? Het kan! Dit appartement is gelegen op de 8e verdieping van het complex BinnenDok in het hart van de NDSM in Amsterdam-Noord en kijkt fantastisch vrij uit over het IJ!

BinnenDok wordt vlakbij het IJ gebouwd en bestaat uit vier gebouwen met ieder een eigen functie en uitstraling. Deze woontoren is wel 60 meter hoog en is met z’n moderne en industriële look een eyecatcher in de omgeving.
Het appartement betreft woningtype F1 en is ca. 70 m². Het appartement heeft twee goed bemeten slaapkamers, twee balkons, een badkamer en een ruime woonkamer met open keuken (nog door koper te plaatsen, dus alle vrijheid voor eigen smaak en keuzes). Eveneens is er een inpandige berging voor wasmachine en droger en een externe berging van 7 m2 op de 2e verdieping. Maar dit is niet alles, in de onderbouw bevindt zich een gemeenschappelijke fietsenberging, waar het appartement 2 privé fietsplekken heeft en er is toegang tot de aangrenzende parkeergarage. Bewoners van BinnenDok kunnen met een korting een parkeer abonnement afsluiten om hier je auto te kunnen parkeren. Ten slotte, bevindt zich op het dak van de parkeergarage een schitterende gemeenschappelijke daktuin voor de bewoners van BinnenDok.

Indeling:
Entree op de 8e verdieping, gang met meterkast, toilet, compleet uitgevoerde badkamer met luxe betegelde vloer en wanden, een inloopdouche met regendouche, een wastafelmeubel en een handdoekradiator. Inpandige berging met opstelplaats voor wasmachine en droger, twee goed formaat slaapkamers waarvan één met toegang naar het zijbalkon. De tweede slaapkamer kan, indien gewenst, eenvoudig bij de woonkamer betrokken worden. Hier zijn al een aantal voorbereidingen voor getroffen. Royale en heerlijk lichte woonkamer met prachtig zicht op het IJ en in de verte de iconische Pontsteiger. Vanuit de woonkamer is er toegang naar het heerlijke balkon op het zuidwesten. De balkons zijn geheel met glas af te sluiten om zo een loggia te creëren op winderige dagen, maar tevens volledig open te houden.
Als laatste heeft het appartement nog een extra externe berging van 7 m2 op de tweede verdieping!

Duurzaam
De appartementen in woongebouw BinnenDok zijn voor warm (tap)water en de vloerverwarming aangesloten op stadsverwarming. Een WTW-unit (warmte-terugwin) onttrekt restwarmte uit de ventilatielucht van het gebouw en gebruikt die warmte weer om het appartement te verwarmen. Met zonnepanelen op het dak van het parkeergebouw wordt energie gewonnen om de algemene gebouwvoorzieningen te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de lift en de verlichting in de algemene ruimten. De EPC van het woongebouw is 0,2, wat zich vertaalt naar een A++ energielabel. De eigen gemeenschappelijke daktuin wordt natuur inclusief ingericht, waarmee het bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Het gebouw:
Alle vier de gebouwen hebben een materialen- en kleurenpalet, met verwijzingen naar de historische werf. Zo heeft ‘Heren 5 Architecten’ gezorgd voor eenheid in verscheidenheid. In BinnenDok komen 107 woningen, een kleinschalig kantoorgebouw, commerciële voorzieningen op de begane grond, een parkeergebouw en een gezellige daktuin. Glas, staal, beton en baksteen geven het ontwerp van BinnenDok een warme uitstraling. Het mooie aan een gemengd plan ontwerpen is dat bewoners een plek kunnen kiezen die goed bij hen past.

Extra’s:
Daktuin
De schitterende collectieve daktuin voor de bewoners van BinnenDok op de 7e verdieping, waar je kunt genieten van de aangelegde natuur of je buren kunt ontmoeten.

Pakketservice
In de entreehal van woontoren BinnenDok komen Bring Me boxen voor pakketjes voor bewoners. Geen pakjes aftekenen, niet meer thuisblijven voor een levering, zo weinig mogelijk fysieke interacties. Het veiligheidsgevoel is groot en je krijgt via de intercom een seintje als er een pakketje voor je is. Dat is nog eens handig!

Parkeren
Bewoners van BinnenDok kunnen met korting een parkeerabonnement afsluiten voor een parkeerplaats in het aangrenzende parkeergebouw.

Het IJ letterlijk aan je voeten
Een nieuw stadsdistrict verrijst aan de noordkant van Amsterdam. Met woningen, twee jachthavens een zorgcluster, diverse horeca, winkels, een supermarkt (AH), musea, diverse scholen en culturele en vrijetijdsvoorzieningen. De oude monumentale gebouwen zijn veelal Rijksmonumenten en hebben nieuwe (culturele) functies. Met de veerpont ben je in 15 minuten op Amsterdam Centraal of in het stadscentrum waar kunst, cultuur, en restaurants van internationaal niveau op je wachten. Wel het genot, niet de drukte. De auto heb je hier niet nodig. Amsterdam Marina is je nieuwe buur. Een prachtige plek voor een mooie sloep of boot voor heerlijke uitjes op het water.

Wonen op NDSM
Ooit was NDSM een van de grootste scheepswerven ter wereld. In de jaren ’80 werd de ‘Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij’ ontmanteld. Het terrein aan de noordkant van het IJ kwam leeg te staan. Inmiddels is dat verleden tijd. NDSM-West ontvouwt zich tot een waardig verlengde van het Amsterdamse stadscentrum, vergelijkbaar met urban woonwijken zoals we die tegenkomen in New York, Hamburg en Berlijn. Door de combinatie van afwisselende (ook monumentale) architectuur en een eigen karakter krijgt dit gebied nieuwe allure. En vergeet niet alle restaurants, terrassen, kunst, musea, het stadsstrand, gezellige festivals, hotels en meer. Nergens in Amsterdam krijg je zoveel energie als op de NDSM-werf.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar 2022/2023;
– Erfpachtcanon is EEUWIGDUREND afgekocht;
– Energielabel A++, EPC 0,2;
– Woonoppervlakte 68 m²;
– Externe berging van 7 m2;
– Hoekappartement op de 8e verdieping met twee balkons (zuidwesten en west);
– Vrij uitzicht over het IJ en Amsterdam-Noord;
– Moderne, complete en luxe betegelde badkamer en toilet;
– Koper heeft alle vrijheid om een eigen keuken naar smaak te plaatsen. Alle aan- en afvoerleidingen zijn thans voorbereid;
– Er zijn extra externe zonneschermen geplaatst op alle ramen, welke elektrisch te bedienen zijn. Zo is het goed mogelijk de zon buiten te houden op de warmere dagen!;
– Gemeenschappelijke daktuin;
– Garantieregeling Woningborg;
– Appartement wordt zonder vloeren opgeleverd. Er is wel een volledige, nog te leggen, keramieken vloer ter overname beschikbaar;
– Oplevering in overleg, kan spoedig;
– De directe omgeving wordt ingericht met veel groen. Het braakliggende terrein voor het complex wordt bebouwd met een complex tot 7 hoog, zie getekende overzichtsfoto van NDSM-omgeving.

Zie ook: www.levenopndsm.nl/binnendok

Deze informatie is door ons met zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
============

Super located and extremely comfortable new-build apartment of approx. 70 m2 with 2 balconies in Amsterdam North on a leasehold that has been bought off for ETERNAL!

Have you always wanted to live in a new-build complex, but don’t want to wait long for the completion? It’s possible! This apartment is located on the 8th floor of the BinnenDok complex in the heart of the NDSM in Amsterdam-Noord and has a fantastic unobstructed view of the IJ!

BinnenDok is being built near the IJ and consists of four buildings, each with its own function and appearance. This residential tower is 60 meters high and, with its modern and industrial look, is an eye-catcher in the area.
The apartment is house type F1 and is approx. 70 m². The apartment has two well-sized bedrooms, two balconies, a bathroom and a spacious living room with open kitchen (still to be installed by the buyer, so there is plenty of freedom for your own taste and choices). There is also an indoor storage room for washing machine and dryer and an external storage room of 7 m2 on the 2nd floor. But this is not all, there is a communal bicycle shed in the basement, where the apartment has 2 private bicycle spaces and there is access to the adjacent parking garage. Residents of BinnenDok can take out a parking subscription with a discount to park your car here. Finally, on the roof of the parking garage there is a beautiful communal roof garden for the residents of BinnenDok.

Layout:
Entrance on the 8th floor, hallway with meter cupboard, toilet, fully equipped bathroom with luxuriously tiled floor and walls, a walk-in shower with rain shower, a washbasin and a towel radiator. Indoor storage room with space for washing machine and dryer, two good-sized bedrooms, one with access to the side balcony. The second bedroom can easily be integrated into the living room if desired. Some preparations have already been made for this. Spacious and wonderfully light living room with a beautiful view of the IJ and the iconic Pontsteiger in the distance. From the living room there is access to the lovely south-west facing balcony. The balconies can be completely closed with glass to create a loggia on windy days, but also to keep them completely open.
Finally, the apartment has an extra external storage room of 7m2 on the second floor!

Durable
The apartments in the BinnenDok residential building are connected to district heating for hot (tap) water and underfloor heating. A WTW unit (heat recovery) extracts residual heat from the ventilation air of the building and uses that heat to heat the apartment. Solar panels on the roof of the car park generate energy to enable the general building facilities to function. Consider, for example, the elevator and the lighting in the common areas. The EPC of the residential building is 0.2, which translates into an A++ energy label. The private communal roof garden is designed in a nature-inclusive way, thus contributing to local biodiversity and natural values.

The building:
All four buildings have a material and color palette, with references to the historic wharf. For example, ‘Heren 5 Architecten’ has ensured unity in diversity. BinnenDok will house 107 homes, a small-scale office building, commercial facilities on the ground floor, a parking building and a pleasant roof garden. Glass, steel, concrete and brick give the design of BinnenDok a warm appearance. The great thing about designing a mixed plan is that residents can choose a place that suits them well.

Extras:
Roof garden
The beautiful collective roof garden for the residents of BinnenDok on the 7th floor, where you can enjoy the landscaped nature or meet your neighbors.

Parcel service
Bring Me boxes for residents will be placed in the entrance hall of the BinnenDok residential tower. No more signing packages, no more staying home for a delivery, as few physical interactions as possible. The feeling of security is great and you will receive a signal via the intercom if there is a package for you. That’s handy!

Parking
Residents of BinnenDok can take out a parking subscription at a discount for a parking space in the adjacent parking building.

The IJ literally at your feet
A new city district is rising on the north side of Amsterdam. With homes, two marinas, a care cluster, various restaurants, shops, a supermarket (AH), museums, various schools and cultural and leisure facilities. The old monumental buildings are mostly national monuments and have new (cultural) functions. With the ferry you are in 15 minutes at Amsterdam Central Station or in the city center where art, culture and restaurants of an international level await you. Enjoy the fun, not the hustle and bustle. You don’t need the car here. Amsterdam Marina is your new neighbour. A beautiful place for a beautiful sloop or boat for wonderful outings on the water.

Living at NDSM
NDSM was once one of the largest shipyards in the world. In the 1980s, the ‘Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij’ was dismantled. The site on the north side of the IJ became vacant. That is now a thing of the past. NDSM-West unfolds into a worthy extension of the Amsterdam city center, comparable to urban residential areas as we encounter in New York, Hamburg and Berlin. The combination of varied (also monumental) architecture and its own character gives this area a new allure. And don’t forget all the restaurants, terraces, art, museums, the city beach, lively festivals, hotels and more. Nowhere in Amsterdam do you get as much energy as at the NDSM wharf.

Particularities:
– Year of construction 2022/2023;
– Annual lease payments have been bought off FOREVER;
– Energy label A ++, EPC 0.2;
– Living area 68 m²;
– External storage room of 7 m2;
– Corner apartment on the 8th floor with two balconies (southwest and west);
– Unobstructed view over the IJ and Amsterdam North;
– Modern, complete and luxuriously tiled bathroom and toilet;
– The buyer has every freedom to place his own kitchen according to taste. All supply and discharge pipes are now prepared;
– Extra external sunshades have been placed on all windows, which can be operated electrically. This way it is possible to keep the sun out on the warmer days!;
– Communal roof garden;
– Housing Deposit guarantee scheme;
– Apartment is delivered without floors. There is a complete, yet to be laid, ceramic floor available for takeover;
– Delivery in consultation, can be done soon;
– The immediate area is decorated with lots of greenery. The vacant lot in front of the complex will be built on with a complex up to 7 high, see drawn overview photo of NDSM environment.

See also: www.levenopndsm.nl/binnendok

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Nieuwbouw
Bouwjaar
2022
Ligging
Open ligging, vrij uitzicht

Oppervlakten en inhoud

Wonen
68 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
8 m²
Externe bergruimte
7 m²
Inhoud
232 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, vloerverwarming, wastafel
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Glasvezel kabel, lift, mechanische ventilatie

Energie

Energielabel
A++
Isolatie
Volledig geisoleerd
Verwarming
Stadsverwarming, vloerverwarming geheel, warmte terugwininstallatie
Warm water
Stadsverwarming

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam AH 5991
Eigendomssituatie
Eigendom belast met erfpacht
Perceel
ASD28-AH-5991

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken